Regulamin


OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Przed przystąpieniem do kursu należy okazać zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań u dzieci do udziału w zajęciach w wodzie.

 2. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem zajęć Szkoły Bąbelki Pływają i do jego przestrzegania.

 3. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem pływalni, na której odbywa się kurs i do jego przestrzegania.

 4. Osoby robiące zdjęcia lub nagrywające filmy podczas zajęć, proszone są o posiadanie stroju sportowego: klapki, spodenki, koszulka.

 5. Wszelkie kwestie organizacyjne prosimy uzgadniać z instruktorami szkoły, bez udziału pracowników pływalni.

 6. Szatnie wyposażone są w przewijaki dla najmłodszych dzieci. Stanowią one własność Szkoły. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci
  i dobry stan używanych przewijaków.

 7. Wejściówka na pływalnię Polonez obejmuję jednorazowe wejście na 1h 15 minut. Przekroczenie tego czasu zobowiązuje rodziców
  do dokonania dopłaty za każdą przekroczoną minutę wg cennika pływalni kasie w OSiR-u.

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 

 1. Szkoła Bąbelki Pływają zapewnia sprzęt i przybory potrzebne do zajęć.

 2. Instruktorzy informują uczestników o regulaminie podczas zajęć.

 3. Informacje na temat kursów podawane są uczestnikom podczas zajęć oraz z wyprzedzeniem na stronie internetowej: www.babelkiplywaja.pl

 4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w szatniach.

 5. Szkoła Bąbelki Pływają zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w czasie trwania kursu.

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Zajęcia organizowane są w trzech cyklach od września do czerwca. Każdy kurs obejmuje 10-12 spotkań trwających 30 minut.

 2. Zajęcia prowadzi 2 instruktorów. W przypadku choroby lub innych zdarzeń losowych dopuszczalna jest obecność jednego instruktora na zajęciach.

 3. W zajęciach biorą udział dzieci w wieku niemowlęcym i przedszkolnym, tj.: od 3 miesięcy do 6 lat. 
  Po uzgodnieniu z instruktorami, zajęcia mogą być kontynuowane maksymalnie do ukończenia przez dziecko 5 roku życia.

 4. W kursie bierze udział od 12 do 15 dzieci. Każdemu dziecku towarzyszy jedno z rodziców.

 5. Do uczestniczenia w zajęciach upoważnia imienny karnet z oznaczoną datą i godziną zajęć. Instruktorzy wydają karnety 14 lub 7 dni
  przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Karnetów nie można udostępniać osobom trzecim.

 6. Zapisy na kursy przyjmowane są telefonicznie, sms-em oraz e-mailowo. Odbiór karnetu następuje na spotkaniu organizacyjnym po dokonaniu opłaty za kurs. Uczestnik musi odebrać zarezerwowany karnet na pierwszym spotkaniu na wybranej pływalni. W przypadku nieodebrania karnetu, rezerwacja jest anulowana.

 7. Osoby przystępujące do zajęć po terminie rozpoczęcia kursu nie ponoszą opłat za lekcje, które już się odbyły.

 8. Opuszczone zajęcia mogą być odrobione tylko w wyjątkowych przypadkach losowych (pobyty w szpitalu, przewlekła choroba)
  po uzgodnieniu z instruktorami. Odrobieniu podlegają maksymalnie 2 lekcje.

 9. Szkoła dopuszcza rezygnację uczestnika z zajęć, jednak nie później niż na 5 lekcji przed końcem kursu.

 10. Od momentu zgłoszenia pisemnej rezygnacji (sms, e-mail) następuje zwrot pieniędzy za nie odbyte lekcje do końca kursu. Zwrot pieniędzy następuje
  z tygodniowym opóźnieniem – dodatkowo klient ponosi koszt jednych zajęć.

O NAS | ZAJĘCIA | WARTO WIEDZIEĆ | REGULAMIN | NASZE BASENY | GALERIA | PARTNERZYKONTAKT

| OLSZTYN | WAŻNE INFORMACJE  TERMINY KURSÓW  ZAPISY / ZGŁOSZENIA  GALERIA  KONTAKT  | WARSZAWA | WAŻNE INFORMACJE  TERMINY KURSÓW  ZAPISY / ZGŁOSZENIA  GALERIA  KONTAKT